eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Popis služby: Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ukladá povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia oznámiť každoročne mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu procesu oznamovania zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 05.08.2019