eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla

Popis služby: Obec určuje  stavbám súpisné a orientačné čísla v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Tabuľky so súpisným číslom obstaráva  na vlastné náklady obec. Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý zabezpečuje aj pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným a orientačným číslom.
Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. 

K žiadosti  je potrebné predložiť:

  • právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • geometrický plán  

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu o určenie, zmenu resp. zrušenie súpisného a orientačného čísla stavby.

Spôsob použitia služby: Elektronický formulár sprostredkuje vyplnenie potrebných údajov do formy žiadosti o určenie, zmenu resp. zrušenie súpisného a orientačného čísla. K príslušnému formuláru je možné doplniť prílohy a zaslať ho ako súčasť podania na príslušný úrad mesta alebo obce, kde bude žiadosť následne spracovaná.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 24.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 04.11.2016