eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Popis služby:
Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. Služba pokrýva celý proces od podania oznámenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane hlavného mesta, spracovanie služby v príslušnom module IIS zaslanie výstupu služby – Rozhodnutie o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia  alebo Oznámenie o nulovom poplatku zo strany hlavného mesta klientovi. Proces oznamovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný, v prípade potreby bude môcť uskutočniť odvolanie.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Kompetencie mesta a obce pri ochrane ovzdušia:

 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,
 • kontroluje  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas pre malé zdroje znečistenia
 • uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • ukladať  prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • určovať rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • nariadiť zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu
 • môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov

Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha  stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní.

 • súhlas na povolenie (zmenu, dodatočné povolenie ) stavby malého zdroja znečisťovania
 • súhlas na povolenie užívať stavbu (na zmenu užívania stavby)  malého zdroja znečisťovania
 • súhlas na  dodatočné povolenie stavby/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania

Pre vydanie súhlasu je potrebné predložiť:

 • žiadosť
 • projektovú dokumentáciu
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia nepodlieha stavebnému a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu

Pre vydanie súhlasu je potrebné predložiť

 • žiadosť o vydanie súhlasu na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu (tlačivo),
 • projektovú dokumentáciu,
 • odborný posudok (na vyžiadanie)
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.


Kompetencie mesta podľa zákona č 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • určovať poplatky za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

Platiteľom poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť zdroj znečisťovania ovzdušia (prevádzkovateľ malého zdroja). 

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania malého zdroja znečisťovania ovzdušia.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP:  Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 24.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 04.11.2016