eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Pripomienkovanie návrhu záverečného účtu obce

Popis služby: Dňom zverejnenia návrhu záverečného účtu obce začína plynúť 15-dňová lehota, počas ktorej sa môžu obyvatelia obce vyjadriť ku zverejnenému návrhu, uplatniť pripomienky. Vyjadrenia a pripomienky k návrhu je potrebné predložiť v písomnej forme. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pripomienkovania návrhu záverečného účtu mesta/obce.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí pripomienku občana alebo podnikateľa k návrhu záverečného účtu mesta/obce.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 24.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 04.11.2016