eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov a automatov

Popis služby: Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, psa, predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Občania a podnikatelia pri nadobudnutí, výstavbe alebo úprave nehnuteľnosti, po nadobnutí psa, prístroja alebo automatu sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. Služba bude pokrývať celý proces od oznámenia na strane klienta, jej prijatie na strane mesta / obce, cez spracovanie oznámenia až po vydanie “Spoločného daňového rozhodnutia“.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty alebo dani za nevýherné hracie prístroje.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 24.10.2016

Dátum poslednej zmeny: 04.11.2016